ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความยุติธรรม สันติสุข การเข้าถึง พระคุณ ความหวัง และสง่าราศี ช่างเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นของเราเพราะเหตุผลเดียว เพราะผู้เดียว และองค์เจ้าชีวิตองค์เดียว คือองค์พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำอธิษฐาน

องค์พระเยซู ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออวยพรข้าพระองค์ด้วยความรอดในพระองค์ องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ สำหรับคำสัญญาที่จะเสด็จกลับมาและเชิญให้ข้าพระองค์ร่วมอยู่ในสง่าราศีของพระองค์ ขอทรงให้วันนั้นมาถึงเร็วและทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์เพื่อที่จะรับใช้พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น