ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่ทราบเกี่ยวกับคุณหรอกนะครับ แต่บางครั้งพระคัมภีร์ก็บอกตรงๆ และทำให้รู้สึกเจ็บ! เราถือว่าโลกของเราอยู่มาเป็นเวลานานและคิดว่ามันจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนาน แต่พระเจ้าทรงเตือนเราว่ามันเป็นสิ่งชั่วคราว! เราก็ยิ่งเป็นสิ่งชั่วคราว เช่นเดียวกับแมลงวัน เราอยู่ที่นี่แค่ระยะเวลาสั้นๆ แล้วเราก็จะหายไป แต่ไม่ได้หายไปเลยนะครับ คริสเตียนจะเพียงแค่หายไปจากการอยู่ชั่วคราวของโลก เพราะชีวิตของเราจะอยู่กับพระคริสต์ในความรอดของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งถาวร และความชอบธรรมของพระเจ้าก็ไม่สิ้นสุดหรือล้มเหลว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม ผู้ที่ได้ยินคำอธิษฐานของข้าพระองค์และเสริมกำลังข้าพระองค์สำหรับการเดินทางขอบพระคุณสำหรับความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ข้าพระองค์มีในฐานะที่เป็นคริสเตียน อยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตของความตาย ข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ และจุดอ่อนของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์ยึดติดกับพระองค์ และความรอดของพระองค์ เป็นเพราะพระเยซู พระองค์เห็นข้าพระองค์เป็นลูกที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น