ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์จ่ายหนี้ให้ผม ผมเลยกลายเป็นหนี้พระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้เป็นหนี้ความบาปของผม แต่ผมกลับเป็นหนี้คนอื่นในเรื่องความรัก ความนับถือ และความเมตตากรุณา แบบเดียวกับที่พระเจ้าทำกับผม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่ง ขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้เป็นแค่เจ้าของข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ยังซื้อข้าพเจ้าให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปและความตาย โปรดปลุกความรักในใจข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะได้มีความรักต่อคนอื่นๆ เหมือนกับที่พระองค์มีด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น