ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับคนที่เพิ่งมาเป็นศิษย์ของพระเยซู เขาอยากให้พระเยซูก่อตัวขึ้นในพวกเขา และอยากให้พวกนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ในพระคริสต์ (โคโลสี 1:28-29) เขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยคนเหล่านี้ให้ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ด้วยดี ถ้าพวกเขาเอาใจจดจ่ออยู่ที่พระเยซู และพยายามที่จะให้ชีวิตพวกเขาสะท้อนลักษณะของพระคริสต์ออกมา (2 โครินธ์ 3:18) ดังนั้น ในชีวิตประจำวันของเรา ให้เราหันมาให้ความสำคัญกับเป้าหมายนี้ของเปาโล โดยยอมให้พระเยซูแจ้งเกิดในชีวิตของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Paul had a clear goal for new followers of Jesus; he wanted Jesus to be formed in them. He wanted them to become fully mature in Christ (Colossians 1:28-29). He knew the Holy Spirit would help them in this process if they would focus their hearts on Jesus and seek to reflect Jesus' character in their lives (2 Corinthians 3:18). So, as we go through our daily activities, let's honor Paul's goal — let's invite Jesus to come to life in us and bring us to full maturity of his likeness.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดให้ลักษณะของพระเยซูเด่นชัดขึ้น ในทัศนคติ การกระทำ และคำพูดของข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ความคิดที่บิดๆเบี้ยวของโลกนี้ลดน้อยถอยลงด้วยเถิด ขอให้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เลย แต่ยิ่งกว่านี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอให้ลักษณะของพระองค์เด่นชัดขึ้นในทุกๆวัน อธิษฐาน ในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดและเป้าหมายของชีวิตข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous God, may the presence of Jesus increase in me so I can display more of Jesus in my life. At the same time, dear Father, I want my attitude, behavior, and speech to escape the warped ways of our broken world. May this be true today, but even more, dear Father, may it be more clearly seen each day. In the name of my Savior and goal, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 4:19

ความคิดเห็น