ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เพื่อนของคนบาป" ทุกชื่อที่พระเยซูถูกเรียก ผมเชื่อว่าพระองค์ชอบชื่อนี้ที่สุด เมื่อผมลองคิดๆดู ผมว่าผมก็ชอบชื่อนี้เหมือนกัน

Thoughts on Today's Verse...

"The Friend of Sinners." Of all the things Jesus was called, I believe that was his favorite. Come to think of it, I believe it's my favorite, too!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เกลียดชังความบาปและผลกระทบของมันในชีวิตของเรา ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่ตอนพระองค์มาในโลกนี้ไม่ได้มาเป็นผู้พิพากษา แต่มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเพื่อนของเรา ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ โดยตระหนักถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อคนที่หลงหาย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่ามันมีค่าขนาดไหนที่จะได้พบเจอพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

My Prayer...

Father, while I know you hate sin and the havoc it creates in our lives, I am so thankful that when you came to earth you were not our judge but our Savior, you were our friend. I promise to live today more aware of your love for the lost because I know what it means to be found. Through Jesus my Lord, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 19:10

ความคิดเห็น