ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่เป็นแหล่งของความมั่นคง ความหวังและการปกป้อง ทางขององค์เจ้าชีวิตเป็นที่หลบภัย เป็นกำลัง เป็นที่ที่มีความมั่นคง ให้เราใช้ชีวิตในทางนั้นกันนะครับ ให้เรารู้จักคำสั่งของพระเจ้า และพระองค์ต้องการให้เราทำในสิ่งชอบธรรมเพื่อที่เราจะได้รับการปกป้องและได้รับสง่าราศีของพระองค์

คำอธิษฐาน

ดอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้น และให้ข้าพระองค์มีชีวิตในทางนั้น ข้าพระองค์ไม่อยากตามเสียงที่ผิด ไม่อยากถูกล่อลวงให้ห่างจากความชอบธรรมและความจริงของพระองค์ ขอให้น้ำพระทัยขอพระองค์ไม่เพียงทำให้ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีเท่านั้น แต่ให้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น