ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆ อำนาจที่จะนำคนในโลกมารู้จักพระคริสต์นั้น ก็ต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านศิษย์ของพระเยซูโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูบอกแผนของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาก็ง่ายๆคือเริ่มจากที่ๆพวกเขาอยู่ก่อน คือกรุงเยรูซาเล็ม แล้วค่อยขยายไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงคือยูเดียกับสามะเรีย แล้วขยายออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก การเป็นพยานนี้จะสำเร็จได้ ต้องประกอบด้วยสองส่วนคือหนึ่งตัวเราเองต้องเต็มใจที่จะเป็นพยานเล่าเรื่องดีๆที่พระเจ้าทำให้กับเราผ่านทางพระเยซู และสองต้องพึ่งในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the most profound truths are very simple. The power to reach the world for Christ involves God's might working through Jesus' disciples empowered by the Holy Spirit. Jesus tells his disciples about God's plan for them to begin where they are (HERE — "Jerusalem"), reaching out to those who are close geographically (NEAR — "all Judea and Samaria"), and go into all the world (FAR — "to the ends of the earth"). Our worldwide witness is based upon our willingness to tell others what God has done for us in Jesus and the power of the Holy Spirit to make that witness effective!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาของทุกคน โปรดเติมพวกเราด้วยพระวิญญาณอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยให้เราเกิดผลดีตอนที่เราแบ่งปันความเชื่อ และกระตุ้นให้เราอยากออกไปประกาศข่าวดีให้กับผู้คนในเมืองของเรา ภูมิภาคของเรา และโลกของเรา พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ายังเชื่อว่า พระองค์ยังอยากทำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้เกิดขึ้นอีกในยุคนี้ คือทำให้ชื่อของพระองค์ยิ่งใหญ่ และยกชูความบริสุทธิ์ของพระองค์ขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคน โปรดใช้ข้าพเจ้าและคนที่เหลือของพระองค์ ออกไปทำความต้องการของพระองค์ให้สำเร็จด้วยเถิด คือออกไปประกาศข่าวดีแห่งพระคุณของพระองค์ ให้แผ่ขยายไปทั่วทุกชนชาติ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

God and Father of all people, fill us with your powerful Holy Spirit, enable us to effectively share our faith, and motivate us to reach our city, region, and world with the Gospel. We still believe, Father, that you desire us to do what happened long ago in our day. Make your Name great. Exalt your holiness in the eyes of all people. Use me and the rest of your people to accomplish your will of reaching all nations with the Gospel of grace. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 1:8

ความคิดเห็น