ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆ อำนาจที่จะนำคนในโลกมารู้จักพระคริสต์นั้น ก็ต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านศิษย์ของพระเยซูโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูบอกแผนของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาก็ง่ายๆคือเริ่มจากที่ๆพวกเขาอยู่ก่อน คือกรุงเยรูซาเล็ม แล้วค่อยขยายไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงคือยูเดียกับสามะเรีย แล้วขยายออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก การเป็นพยานนี้จะสำเร็จได้ ต้องประกอบด้วยสองส่วนคือหนึ่งตัวเราเองต้องเต็มใจที่จะเป็นพยานเล่าเรื่องดีๆที่พระเจ้าทำให้กับเราผ่านทางพระเยซู และสองต้องพึ่งในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาของทุกคน โปรดเติมพวกเราด้วยพระวิญญาณอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยให้เราเกิดผลดีตอนที่เราแบ่งปันความเชื่อ และกระตุ้นให้เราอยากออกไปประกาศข่าวดีให้กับผู้คนในเมืองของเรา ภูมิภาคของเรา และโลกของเรา พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ายังเชื่อว่า พระองค์ยังอยากทำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตให้เกิดขึ้นอีกในยุคนี้ คือทำให้ชื่อของพระองค์ยิ่งใหญ่ และยกชูความบริสุทธิ์ของพระองค์ขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคน โปรดใช้ข้าพเจ้าและคนที่เหลือของพระองค์ ออกไปทำความต้องการของพระองค์ให้สำเร็จด้วยเถิด คือออกไปประกาศข่าวดีแห่งพระคุณของพระองค์ ให้แผ่ขยายไปทั่วทุกชนชาติ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น