ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่ร่ำรวยนะ แต่กำลังพูดถึงพวกเราทุกคน ที่อยากร่ำอยากรวย ทั้งอยากได้ ทั้งโลภ และไล่ล่าสิ่งของที่อยู่ในโลกซึ่งจะนำไปสู่ความพินาศ อย่าลืมสิ่งที่พระเยซูเตือนสิ ที่ว่า "จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่ท่าน"

Thoughts on Today's Verse...

This is not a message for folks who are financially rich. No, this is for all of us who want to have that wealth. Craving it, coveting it, and going in pursuit of earthly wealth expose us to grave danger. Let's be reminded of Jesus' words: "Seek first God's Kingdom and his righteousness, and all these things will be added unto you."

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก สำหรับพระพรมากมาย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักพอใจและรู้จักแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้นั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระองค์ และพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า องค์พระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for your many blessings. Please help me to be satisfied and generous with the blessings you have already given me. Please help me keep my focus on you and your Son! In the name of your Son and my Savior, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 6:9

ความคิดเห็น