ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลจบจดหมายอันน่าทึ่งของเขาที่เขียนถึงพี่น้องชาวกาลาเทีย ด้วยการเตือนสติได้อย่างน่าฟังมาก ว่า ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ ที่ได้รับการชำระให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้น ก็เป็นคนของพระเจ้าแล้ว คือคนอิสราเอลแท้ๆของพระองค์ ดูอย่างอับราฮัมสิ เขายอมละบ้านและออกเดินทางไกล เพราะเขามีความไว้วางใจในคำสัญญาของพระเจ้า ก็เหมือนกับคนอิสราเอลฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ได้เดินตามพระเจ้าและยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์ ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือดูอย่างคนพวกนั้นที่ได้รับการช่วยกู้ในหนังสืออพยพ ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ด้วยการเอาเลือดของลูกแกะมาประพรม ซึ่งก็เหมือนกับคนของพระเจ้าในทุกวันนี้ ที่ได้รับการช่วยกู้ด้วยเลือด จนหลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปและความตาย ดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องแบ่งว่าใครเป็นยิวหรือต่างชาติ เป็นทาสหรือเป็นไท เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะในความเป็นอิสราเอลแท้ เราทุกคนเป็นคนของพระเจ้าและเป็นผู้รับความเมตตากรุณาและสันติสุขของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Paul ends his breathtaking letter to Galatians with this incredible reminder: both Jews and Gentiles who are justified by faith in Jesus Christ are God's people, his Israel. Like Abraham who left on a long journey trusting in God's promise, so also all who are spiritual Israel follow God's lead and cling to God's promise through faith in Jesus Christ. Like those who were delivered in the Exodus by the power of God and with the sprinkled blood of the Passover lamb, God's people today have been blood-bought and delivered from their bondage to sin and death. Here there is neither Jew nor Gentile, slave nor free, male nor female, because in Israel, we are God's people and the recipients of his mercy and his peace.

คำอธิษฐาน

เอลชัดดาย พระยาห์เวห์แห่งคำมั่นสัญญา ขอบคุณพระองค์สำหรับบรรพบุรุษแห่งความเชื่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายของเรา ผู้ที่รักษาความเชื่อและไว้วางใจในคำมั่นสัญญาของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์ทำให้คำมั่นสัญญาของพระองค์เป็นจริงในพระเยซู ขอบคุณที่อวยพรข้าพเจ้าและรับข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์ ขอให้พวกเรา คนของพระองค์ สรรเสริญพระองค์เถิด ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

El Shaddai, LORD of the Covenant, thank you for our great Patriarchs of faith who kept the faith and trusted in your Promise. Thank you for fulfilling your Promise in Jesus. Thank you for blessing me and including me as one of your children. Now may we, your people, bring you praise, in the name of Jesus our Lord. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 6:16

ความคิดเห็น