ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลจบจดหมายอันน่าทึ่งของเขาที่เขียนถึงพี่น้องชาวกาลาเทีย ด้วยการเตือนสติได้อย่างน่าฟังมาก ว่า ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ ที่ได้รับการชำระให้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้น ก็เป็นคนของพระเจ้าแล้ว คือคนอิสราเอลแท้ๆของพระองค์ ดูอย่างอับราฮัมสิ เขายอมละบ้านและออกเดินทางไกล เพราะเขามีความไว้วางใจในคำสัญญาของพระเจ้า ก็เหมือนกับคนอิสราเอลฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ได้เดินตามพระเจ้าและยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์ ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือดูอย่างคนพวกนั้นที่ได้รับการช่วยกู้ในหนังสืออพยพ ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ด้วยการเอาเลือดของลูกแกะมาประพรม ซึ่งก็เหมือนกับคนของพระเจ้าในทุกวันนี้ ที่ได้รับการช่วยกู้ด้วยเลือด จนหลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปและความตาย ดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องแบ่งว่าใครเป็นยิวหรือต่างชาติ เป็นทาสหรือเป็นไท เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะในความเป็นอิสราเอลแท้ เราทุกคนเป็นคนของพระเจ้าและเป็นผู้รับความเมตตากรุณาและสันติสุขของพระองค์

คำอธิษฐาน

เอลชัดดาย พระยาห์เวห์แห่งคำมั่นสัญญา ขอบคุณพระองค์สำหรับบรรพบุรุษแห่งความเชื่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายของเรา ผู้ที่รักษาความเชื่อและไว้วางใจในคำมั่นสัญญาของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์ทำให้คำมั่นสัญญาของพระองค์เป็นจริงในพระเยซู ขอบคุณที่อวยพรข้าพเจ้าและรับข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์ ขอให้พวกเรา คนของพระองค์ สรรเสริญพระองค์เถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น