ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น้ำและพระวิญญาณ ในพระคัมภีร์ใหม่ตลอดทั้งเล่ม พูดถึงสองสิ่งนี้ว่าขาดกันไม่ได้เลย เป็นหัวใจของการแปลงสภาพและการเกิดใหม่ (กจ 2:38-41; 1 กธ 6:9-11; ทิตัส 3:3-7) อันหนึ่งเป็นการกระทำที่บอกว่าเรายอมแพ้และยอมจำนนต่อพระองค์แล้ว อีกอันหนึ่งเป็นของขวัญและเตือนเราว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้เราเกิดใหม่ได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะทำได้ ดังนั้น พระเยซูและยอห์นถึงได้เชื่อมทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน เป็นการขับเคลื่อนจากพระคุณสู่การเกิดใหม่ ตามคำพูดของพระเยซูที่ว่า "เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระวิญญาณ" พระเยซูถึงให้ความสำคัญกับสองสิ่งนี้มากในการเข้าอาณาจักรของพระองค์ เงื่อนไขคือ เรามอบความเชื่อให้กับพระองค์ และพระวิญญาณก็มอบการเกิดใหม่ให้กับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Water and Spirit — they track together as vital components in conversion and the new birth throughout the New Testament (Acts 2:38-41; 1 Corinthians 6:9-11; Titus 3:3-7). One is an act of submission and surrender. The other is a gift and reminder that only God can make us new by his power poured into our lives through the Holy Spirit. Neither is something we can accomplish on our own. So, Jesus and John connected these two moves of grace into one new birth event grammatically — "born of water and Spirit." No wonder Jesus made them crucial to entering into his Kingdom life: we offer ourselves to faith to him, and the Spirit gives us new birth into God's family.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ายอมรับว่าบ่อยครั้งที่พยายามทุ่มสุดตัวแล้วแต่ก็ยังล้มเหลว และมีหลายครั้งที่พยายามจะคงเส้นคงวาแต่ก็หลุดไปจนได้ นั่นเป็นเหตุที่ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณพระองค์เป็นอย่างมาก ที่ให้ความเมตตากรุณากับข้าพเจ้าผ่านมาทางพระเยซู และทำให้ข้าพเจ้าเกิดใหม่ทางฝ่ายจิตวิญญาณเข้าไปสู่ครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and righteous Father. I acknowledge that my best efforts often fail, and my consistency isn't always consistent. I'm so thankful you gave me your grace in Jesus and made me new by my spiritual birth into your family. In Jesus' name, I thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 3:5

ความคิดเห็น