ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคุณนึกถึงเมืองใหญ่ๆ ในโลกปัจจุบัน คุณคิดถึงเรื่องอะไร สำหรับพระเยซู เมื่อพระองค์มองเมืองเหล่านั้น พระองค์รู้สึกสงสารอยากให้ผู้ที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นได้รับความรอด

Thoughts on Today's Verse...

When you think about the large cities of our modern world, what do you think about? Jesus sees them, and passionately yearns for the lost people in those great cities to be saved!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ขอทรงฟื้นฟูจิตใจเรา คริสตจักรของพระองค์ ให้อยากที่จะออกไปหาคนที่หลงหายในเมืองใหญ่ๆ ของโลกนี้ เพื่อเอาเรื่องข่าวดีของพระเยซูและพระคุณของพระบุตรของพระองค์ ไปประกาศให้กับพวกเขารู้ อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของโลกนี้ คือพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Most holy and loving God, revive in us, your Church, a passion to reach the lost people of the world's great cities with the gospel and grace of your Son. In the name of the world's only true Lord and Savior, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 4:43

ความคิดเห็น