ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูได้รับการยกย่อง เมื่อชื่อของพระองค์ได้รับการสรรเสริญ เมื่อทุกคนยอมรับสง่าราศีของพระองค์ พระเจ้าก็ได้รับเกียรติและมีความสุข ขอสรรเสริญชื่ออันรุ่งโรจน์ของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระคริสต์พระมาสิยาห์ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้ช่วยให้รอด พระบุตรของพระเจ้า และกษัตริย์ผู้มีชัย

Thoughts on Today's Verse...

When Jesus is exalted, when his name is praised and his glory confessed, God is honored and blessed. Praise be the glorious name of Jesus of Nazareth, our great Messiah the Christ, Savior, Son of God, and conquering King!

คำอธิษฐาน

พระผู้ช่วยให้รอดผู้เลิศเลอ พระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ชื่อของพระองค์นั้นสุดยอดจริงๆ การสละชีพของพระองค์เพื่อไถ่ข้าพเจ้าช่างเต็มไปด้วยความรักความเมตตา ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระบิดาของเราจริงๆ ที่ทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย จึงทำให้ข้าพเจ้าสามารถที่จะมาอยู่กับพระเจ้าและนมัสการพระองค์ตลอดชั่วนิจนิรัดร์ พระเยซู พระองค์เต็มไปด้วยสง่าราศี และเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางชื่ออันเปี่ยมด้วยสง่าราศีของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Precious Savior, Jesus Christ my Lord, your name is wonderful! Your sacrifice for my sin was so loving and generous. I am so thankful that our Father raised you from the dead and that through you, I will be able to be with God and worship you all of eternity! You are glorious, Jesus my Lord! In your glorious name I bring this praise to God. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:9-11

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change