ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ร่างกายของเราไม่ยั่งยืนและมีข้อบกพร่อง เรามีตำหนิเพราะจุดอ่อนและความบาปของเรา แต่เพราะพระคุณพระเจ้าที่ให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ ทำให้อนาคตของเราจะไม่ถูกฝังลงไปในดินดินพร้อมกับร่างกายนี้ แต่จะฝังลงในฤทธิ์อำนาจที่สมบูรณ์แห่งพระเจ้าของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Our bodies are mortal and flawed. They are tainted with our weakness and sin. But, by the grace of God given us in Jesus Christ, our future does not rest in the dust with our bodies, but in the power of our perfecting Lord.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่ให้ชีวิตเหนือความตายฝ่ายร่างกายกับข้าพเจ้า ขอบคุณที่ให้ความบริสุทธิ์เหนือความเปรอะเปื้อนแห่งบาปกับข้าพเจ้า ขอบพระคุณที่ไถ่ข้าพเจ้าจากความตายและนำข้าพเจ้ามาสู่สง่าราศีของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า นับแต่วันนี้ ขอให้คำพูด การกระทำ ความคิดของข้าพเจ้า สะท้อนถึงพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำทั้งในวันนี้และตลอดไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, thank you for giving me life beyond the death of my mortal flesh. Thank you for giving me holiness beyond my sin-stained flesh. Thank you for delivering me from death and bringing me into your glory. Now, dear Father, may my words, deeds, and thoughts reflect your grace and power in all I do today and each day that follows. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 7:24-25

ความคิดเห็น