ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ร่างกายของเราไม่ยั่งยืนและมีข้อบกพร่อง เรามีตำหนิเพราะจุดอ่อนและความบาปของเรา แต่เพราะพระคุณพระเจ้าที่ให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ ทำให้อนาคตของเราจะไม่ถูกฝังลงไปในดินดินพร้อมกับร่างกายนี้ แต่จะฝังลงในฤทธิ์อำนาจที่สมบูรณ์แห่งพระเจ้าของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่ให้ชีวิตเหนือความตายฝ่ายร่างกายกับข้าพเจ้า ขอบคุณที่ให้ความบริสุทธิ์เหนือความเปรอะเปื้อนแห่งบาปกับข้าพเจ้า ขอบพระคุณที่ไถ่ข้าพเจ้าจากความตายและนำข้าพเจ้ามาสู่สง่าราศีของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า นับแต่วันนี้ ขอให้คำพูด การกระทำ ความคิดของข้าพเจ้า สะท้อนถึงพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำทั้งในวันนี้และตลอดไป ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น