ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนจะรู้ว่าใครควบคุมชีวิตของเรา ก็ดูจากการใช้ชีวิตของเรา คนจะเห็นว่าเราติดสนิทกับพระบิดาแค่ไหน ก็ดูได้จากชีวิตของเราว่ามีลักษณะเหมือนกับพระองค์แค่ไหน คือดูว่าเราเชื่อฟังพระคำที่พระวิญญาณดลใจ และทำตามที่พระวิญญาณนำแค่ไหน เพื่อเราจะได้สำแดงและแบ่งปันพระเยซูกับคนอื่นจากคำพูดและการกระทำของเรา

Thoughts on Today's Verse...

We show who is in control in our lives by the way we live! We show our relationship to the Father by living with his character in our world. So let's live under the control of the Spirit — obeying the Spirit's inspired Word and following the Spirit's lead — so we can show and share Jesus in what we say and do!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก โปรดช่วยให้คนอื่นเห็นความสวยงาม พระคุณ และความบริสุทธิ์ของพระเยซูในตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าสำแดง ให้คนเห็นถึงการครอบครอง พระคุณ และผลของพระวิญญาณ ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำทั้งในวันนี้และในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, please help the beauty, grace, and holiness of Jesus to be seen in me. May my life show the control, grace, and fruit of the Holy Spirit in all I do today and every day. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:9

ความคิดเห็น