ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สัญญาเหล่านี้มีให้กับคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง (สดุดี 84) คนที่นมัสการอย่างนี้จะชื่นชมยินดีที่จะอยู่ใกล้พระเจ้า และเฝ้าคอยที่นมัสการพระองค์ตอนที่ขาดโอกาส คนที่นมัสการอย่างนี้จะไว้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่ เขารู้ว่าพระองค์เป็นแหล่งของกำลัง ความหวัง ชัยชนะ และความชื่นชมยินดี ก็คนที่นมัสการอย่างนี้แหละที่พระเจ้าได้ทิ้งสัญญาอันเหลือเชื่อเหล่านี้ไว้ให้ ก็เหมือนกับหนังสือโรม 8 ข้อ 28 พระเจ้าทำให้ทุกอย่างเกิดผลดี "สำหรับคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ ที่พระเจ้าเรียกมาตามแผนงานของพระองค์" "ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในพระคริสต์" พระองค์ไม่หวงแม้แต่พระบุตรของพระองค์เอง (โรม 8:32) ทำไมละ เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา พระองค์เป็นดวงอาทิตย์ และเป็นโล่กำบัง พระองค์เทพระคุณและสง่าราศีมาให้กับเรา และพระองค์จะไม่หวงสิ่งดีๆไปจากเราอย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าจะขอบคุณพระองค์อย่างไรดี พระองค์ได้เทพระคุณลงมาบนตัวข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซู พระองค์ได้สัญญาว่าจะให้ชัยชนะและสวรรค์กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ ขอบคุณที่ยอมให้ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมยินดีที่รู้ว่า พระองค์อยากที่จะอวยพรข้าพเจ้า ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่างที่พระองค์อยากให้เป็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น