ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางของเรา (ฟิลิปปี 3) เรากำลังรอคอย พระเยซูผู้ที่สละชีวิตให้เรา เพื่อไถ่เราจากบาป รอคอยที่พระองค์จะกลับมาด้วยสง่าราศีและพาเรากลับบ้าน ในระหว่างที่เรารอคอยอยู่นี้ ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ดี และบริสุทธิ์กัน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น พระเยซูขอทรงทำให้ข้าพเจ้ามีสง่าราศีด้วย ขอทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้คนได้สรรเสริญพระองค์และเป็นพระพรแก่คนที่ต้องการรู้จักพระองค์มากขึ้น ขอทรงยกโทษให้ข้าพเจ้าในเวลาที่เฉื่อยชา และขอทรงให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการที่เป็นคนของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น