ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เรากำลังพินิจพิจารณาพระพรมากมายที่เรามีและขอบคุณพระเจ้าอยู่นั้น ก็ให้ถามตัวเองด้วยว่าทำไมพระเจ้าถึงได้อวยพรเรามากมายขนาดนี้ อย่าได้ลืมหลักการฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าได้บอกไว้อย่างชัดเจนทั้งในพระคัมภีร์สมัยนี้ และตอนที่เรียกอับราฮัมมา ในปฐมกาล 12: 2 ที่ว่าคนของพระเจ้าได้รับการอวยพร เพื่อเขาจะได้อวยพรคนอื่นต่อ ให้แน่ใจว่าเราจะไม่ทำตัวเป็นผู้รับพระพรเพียงอย่างเดียว แต่ให้เราตั้งใจที่จะเป็นท่อส่งต่อพระพรไปยังคนอื่นๆด้วย

Thoughts on Today's Verse...

As we examine our blessings and give thanks to God for his wonderful grace, let's ask why God has blessed us so much. Let's also remember the primary spiritual principle that God made clear in today's Scripture and also in his call to Abraham in Genesis 12:2: God's people are blessed to be a blessing. Let's make sure we are not just recipients of God's blessings. Let's commit to be conduits of those blessings to others.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ใจดี ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ของขวัญกับข้าพเจ้าอย่างเหลือเฟือ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้า ที่จะรู้วิธีส่งต่อพระพรนั้นไปให้กับคนรอบข้างที่เดือดร้อน ตอนที่ข้าพเจ้าแบ่งปันพระพรที่พระองค์ให้มาอย่างล้นเหลือนี้ ก็ขอให้คนที่ได้รับเหล่านั้นเห็นถึงพระพรอันยิ่งใหญ่สุดเหนือพระพรทั้งปวงคือ — พระคุณแห่งความรักของพระองค์ — และหันมาขอบพระคุณพระองค์กันด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, generous Father, for giving your many lavish gifts to me. Open my eyes to see how I can pass on those blessings to those around me who need them. As I share the blessings you have so richly given me, may others find their greatest blessing of all — your loving grace — and give thanks to you! In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 โครินธ์ 9:11

ความคิดเห็น