ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับชัยชนะและสง่าราศีของพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์ เราจะได้อยู่ร่วมกับทูตสวรรค์ และผู้เชื่อก่อนหน้าเรา และอยู่กับพระบิดาตลอดไปในชัยชนะและความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่อาณาจักรนี้ไม่ได้เริ่มตอนพระเยซูเสด็จกลับมา แต่มันได้เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ในคริสจักรของพระองค์ ในคนของพระองค์ คือคนที่รักและยินดีเชื่อฟังและทำตามใจพระองค์ ดังนั้นการนมัสการของเราจึงเต็มไปด้วยความน่าทึ่ง ที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของอิสราเอล ก็เป็นองค์เดียวกับพระเจ้าที่ยอมลดตัวลงมาเกิดเป็นพระเยซูผู้ที่ได้ไถ่เรา และทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับพระองค์ แล้วเรายังจะรีรออะไรอยู่อีก รีบมานมัสการพระองค์ด้วยใจที่ขอบพระคุณและยำเกรงกันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

We are receiving the triumphant and glorious victory of God in his Kingdom. We will join with the angels and the saints of old and live with the Father forever in victorious and never ending joy. But this Kingdom doesn't just begin when Jesus returns. This Kingdom has started now in his Church, his people, those in whom God's will is cherished and obeyed. So our worship should be filled with awe that the holy God of Israel is also the lowly God in Jesus who has redeemed us and made us to be a holy people unto himself. What else can we do but worship with heartfelt thanksgiving and wonder struck awe.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์ ขอบคุณที่ได้แบ่งปันพระพร พระสัญญา ความหวัง และชัยชนะของพระองค์กับเราในพระเยซู โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ขอบพระคุณมากขึ้น และมีชีวิตแห่งชัยชนะท่ามกลางเพื่อนๆที่ไม่เชื่อ และเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆ เพื่อพวกเขาจะได้มามีส่วนร่วมในอาณาจักรและชัยชนะอันถาวรของพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, all things are yours. Thank you for sharing your blessings, your promises, your hope, and your victory with us in Jesus. Please help me to live a more thankful, victorious life before my unbelieving friends and as an example to my children so they may come to share your glorious Kingdom and ultimate victory. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 12:28

ความคิดเห็น