ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้พระคำของพระองค์ที่จะอวยพรเรา เมื่อเราทำตามที่พระองค์บอก เราจะได้รับพระพรนั้น ในทางกลับกันเหมือนกับที่พระเยซูเตือนเรา ในตอนท้ายของคำเทศนาบนภูเขาว่า เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไร แต่เราไม่ทำ เราก็เป็นคนโง่เขลา สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ผมอยากได้รับพระพร ขอบคุณพระเจ้าที่พูดกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์ ก็คือพระคัมภีร์ เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระองค์ต้องการอะไร และเดินไปในพระพรของพระองค์ และขอบคุณที่พระองค์พูดกับเราผ่านทางคำพูดที่มีชีวิต ซึ่งก็คือ พระบุตรของพระองค์ เพื่อเราจะได้รู้ถึงจิตใจของพระองค์ และนำมาใช้ในชีวิต

Thoughts on Today's Verse...

God gave us his word to bless us. When we obey what he asks of us, we get to walk in that blessing. On the other hand, as Jesus reminded us at the end of the Sermon on the Mount, when we know the will of God and don't obey it, we are foolish. I don't know about you, but I prefer to receive a blessing! Thank God for speaking to us through his word — the Scriptures — so we can know his will and walk in his blessing and for speaking to us through his living Word — his Son — so we can know his heart as we apply it to our lives.

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่เปิดเผยความต้องการของพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ ขอบคุณที่อยากจะอวยพระพรข้าพเจ้า และปกป้องข้าพเจ้าจากความชั่วร้าย โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ที่หลายครั้งในอดีตข้าพเจ้าละเลยความต้องการของพระองค์ หรือไม่ยอมทำตาม วันนี้ข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ วันนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจสุดๆที่จะใช้ชีวิตตามความต้องการของพระองค์และมีชีวิตที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, Father, for revealing your will to me through the Scriptures. Thank you for wanting to bless me and protect me from evil. Please forgive me for the times in the past that I have ignored your will or neglected being obedient to it. Today, I commit to live intentionally in your will and to live obediently to your word. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 11:28

ความคิดเห็น