ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาเพื่อแสดงให้เห็นจิตใจของพระเจ้าและช่วยไถ่เราจากศัตรูของเรา แต่ในทุกวันนี้ ในที่ที่มีความทุกข์ยากลำบากในโลก และในหลายๆ ที่ที่คนไม่คาดคิด มีคริสเตียนที่ถูกข่มเหง พระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยกู้เราจากบาปและอำนาจของมันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่านั้น แต่ยังส่งมาช่วยเราให้รอดพ้นจากการถูกโจมตีของซาตานตนนั้นด้วย รอดพ้นจากสังคมที่เน่าเฟะ และการต่อสู้ฝ่ายเนื้อหนังของเรา ให้เรามาร่วมกันอธิษฐานให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราทำงานด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ในโลกของเราในยุคนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกๆ ของพระองค์ให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของการกดขี่ข่มเหง ความยากจน ความรุนแรง การล่วงละเมิด และการเยาะเย้ย ขอให้ร่วมกันอธิษฐานว่าพระเจ้าจะได้รับการยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่พระองค์ทำนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดเสริมกำลังให้กับลูกๆ ที่พระองค์รักทุกคน ที่อยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหง ขอให้พวกเขาได้สัมผัสถึงการช่วยกู้ของพระองค์ และให้พวกเขาเห็นถึงฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์เป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา อธิษฐานสิ่งนี้ในนามของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู คือ "โปรดอย่างได้ซ่อนหน้าไปจากผู้รับใช้ของพระองค์ โปรดตอบข้าพเจ้าโดยเร็วด้วยเถิด เพราะข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในความทุกข์ยาก โปรดเข้ามาใกล้และไถ่ข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระจากศัตรูของข้าพเจ้าด้วยเถิด อาเมน"

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น