ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญต้องไม่ออกจากริมฝีปากเท่านั้น แต่ต้องแผ่ซ่านออกมาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณ ที่ตระหนักถึงพระพรอันดีทุกอย่างที่พระเจ้าได้ให้กับเรา พระเจ้านั้นคู่ควรกับการสรรเสริญ เพราะพระองค์นั้นบริสุทธิ์ น่าเกรงขาม และทรงฤทธิ์ ยิ่งรู้ว่าพระองค์ช่างดีกับเรายิ่งนัก ยิ่งทำให้เราอยากจะสรรเสริญพระองค์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และเปี่ยมด้วยรัก ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญแห่งการทรงสร้างของพระองค์ ขอสรรเสริญที่ให้พวกเรามีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกพระองค์ ขอสรรเสริญที่เลือกอับราฮัมมาเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อ และเป็นชนชาติที่พระเยซูจะมาเกิด ขอสรรเสริญสำหรับการส่งพระเยซูมา ขอสรรเสริญสำหรับเครื่องบูชาไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ขอสรรเสริญที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นจากตาย และมีชัยเหนือความบาปและความตาย ขอสรรเสริญสำหรับคนเหล่านั้นที่ร่วมในข่าวดีแห่งพระคุณของพระองค์กับข้าพเจ้า ขอสรรเสริญสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังทำผ่านทางตัวข้าพเจ้าและเพื่อข้าพเจ้า ขอสรรเสริญสำหรับสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำ แม้ว่าสิ่งนั้นดูลึกลับและข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นก็ตาม ขอสรรเสริญเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่เลือกที่จะเป็นอับบา พ่อของข้าพเจ้า ขอสรรเสริญในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น