ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในทางสัญลักษณ์ นักบวชอาโรนมีคนอิสราเอลทั้งหมด "ในหัวใจของเขา" เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูสุดยอดนักบวชของเราก็เหมือนกัน มีบาปของเราติดอยู่ที่หลังของพระองค์ และการให้อภัยเราอยู่ในหัวใจของพระองค์เมื่อพระองค์ไปที่กางเขนเพื่อเรา พระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของคนในโลกนี้และเป็นนักบวชสูงสุดของเรา ที่ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสำหรับไถ่บาปของพวกเราครั้งเดียวเพียงพอตลอดไป เพื่อนำเรากลับมาหาพระเจ้า (ฮบ.7:23-27,9:24-28,10:8-10)

Thoughts on Today's Verse...

Symbolically, the High Priest had all the people of Israel "on his heart" when he entered the Holy Place. Jesus, our ultimate Priest, had our sins on his back and our forgiveness on his heart when he went to the Cross for us! Jesus is God's Savior for the whole world and our Priest who made the once-for-all-time sacrifice for our sins to bring us to God (Hebrews 7:23-27, 9:24-28, 10:8-10).

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้า เพราะพระองค์ยอมจ่ายค่าไถ่ข้าพเจ้าจากบาปด้วยราคาอันสูงลิ่ว ขอบคุณที่มีข้าพเจ้าอยู่ในหัวใจของพระองค์ แม้บางครั้งข้าพเจ้าจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างก็ตาม ขอบคุณที่ยอมสละชีพเพื่อข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู ผู้ยอมสละชีพครั้งเดียวเพียงพอตลอดไป เพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป อาเมน

My Prayer...

Tender Shepherd, I know you love me because of the great price you paid to redeem me from my sins. Thank you for having me in your heart despite my sometimes rebellious and unfaithful ways. Thank you for your sacrifice. I pray in your name, Jesus, the once-for-all sacrifice for my sins. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อพยพ 28:29

ความคิดเห็น