ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรากลายเป็นคริสเตียน เราก็ได้ตายจากตัวตนเก่าที่ทำบาป และถูกสร้างขึ้นเป็นคนใหม่ เมื่อเราเจอกับการต่อสู้กับการทดลองเดิมๆ ตอนนี้เราก็มีฤทธิ์อำนาจที่ทำให้เราฟื้นขึ้นและพระวิญญาณที่ทำงานในตัวเราเพื่อช่วยเราแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

When we became Christians, we died to the old person of sin and were raised up a new person. While we have many of the same battles with temptation, we also now have the power of the resurrection and the Holy Spirit at work within us to help us.VerseoftheDay.com related video by Phil Ware:


คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าโยนความตายและความบาปเก่าๆออกไปให้ห่างไกลจากจิตใจและชีวิตของข้าพเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่พระองค์พอใจ อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Righteous Father, help me keep the dead and cast-away sin of my past far away from my heart and out of my life. May my life be a holy sacrifice that is pleasing to you. In the name of my Savior, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 5:24

ความคิดเห็น