ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น่าแปลกไหม ที่หลายคนอ้างว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายพวกเขา พระเจ้าถูก "อ้าง" ถึงโดยผู้ที่อยากจะให้มีทาสต่อไป หรือผู้ที่มีอคติ โกหก ติดสินบนเจ้าหน้าที่ หน้าซื่อใจคด ไม่มีความยุติธรรม และ"ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" แต่พระเจ้าทรงทำการทดสอบง่ายๆ โดยบอกว่า ทำในสิ่งที่ดี แสวงหาสิ่งที่ดี ไม่อย่างนั้นเจ้าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา คำพูดของอาโมสผู้พูดแทนพระเจ้าในข้อนี้ พูดถึงความเสมอภาคสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในศาล ในตลาด และในสถานที่นมัสการ ถ้าเราอ้างว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา เราก็ควรมาอยู่ใกล้ฝ่ายพระองค์ด้วย ซึ่งก็คืออยู่ฝ่ายความดี ความยุติธรรม และความเมตตาเหมือนที่พระเจ้าบอก

Thoughts on Today's Verse...

Isn't it amazing how many people claim God is on their side. God has been "claimed" by those seeking to enforce slavery, practice prejudice, lie, bribe officials, practice hypocrisy, force injustice on the powerless, and practice "ethnic cleansing." But God makes the test pretty simple: do what is good, seek after the good, or you're not related to me! In the words of the prophet Amos, that meant equity for all peoples in court, in the marketplace, and in the place of worship. If we're claiming God is on our side, then we'd better draw close to the side of God, the side of good, justice, and mercy as God defines them!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเลิศเลอ ผู้เต็มไปด้วยความเมตตาและความรักในความยุติธรรมและความเป็นธรรม สรรเสริญพระองค์สำหรับความห่วงใยที่พระองค์มีต่อผู้ที่ถูกลืม โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตภายในข้าพเจ้า โปรดสะกิดให้ข้าพเจ้ารู้ตัวเมื่อไปอยู่ฝ่ายความชั่วและการกดขี่ข่มเหง และโปรดใช้ข้าพเจ้าที่นำความรอดไปสู่ผู้อื่น ไปสู่สังคม และโลกของข้าพเจ้า ไม่ใช่แค่ความรอดนิรันดร์ แต่ความรดจากความชั่วร้ายและความเกลียดชังที่มีอยู่อย่างดาษดื่นด้วย ขอให้อาณาจักรของพระองค์ส่องสว่างมากขึ้นๆในโลกของเรานี้ เหมือนกับที่มันเป็นในจิตใจและความต้องการของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Precious and Almighty God, full of mercy and lover of justice and fairness, I praise you for your concern for those who are often forgotten. By the presence of your Holy Spirit within me, convict me when I side with evil and oppression and stir me to work for the salvation of others, of my culture, and of my world — not just eternal salvation, but salvation from evil and hatred that are so prevalent. May your Kingdom dawn more brightly in our world as it does in your heart and will for us. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อาโมส 5:14

ความคิดเห็น