ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดูเหมือนชีวิตในแต่ละวันวุ่นวายมาก มีสิ่งล่อใจเต็มไปหมดและมีเรื่อง "ที่ต้องทำ"ยาวเหยียด แต่อย่าใช้ "ความวุ่นวาย" มาเป็นข้ออ้าง ที่จะไม่ทำ"งาน"ของพระบิดาของเรา มาดูสิว่ามีลู่ทางอะไรบ้างที่พวกเราจะใช้พรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มา เพื่อรับใช้พระองค์และคนของพระองค์ เมื่อรู้แล้วก็ให้เราทุ่มสุดตัวทำสิ่งนั้น ด้วยสิ้นสุดใจ สุดจิต สุดความคิดและสุดกำลังของเรากันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

Life seems so busy, so full of distractions and "to do" lists. Let's not let our "busyness" keep us from our Father's "business." Let's find the ways God has gifted us to serve him and his people; then let's dedicate ourselves to that with all our heart, soul, mind, and strength.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้ามากมายในหลายๆทาง ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนี้ที่สัมผัสได้ถึงความเมตตากรุณาของพระองค์ แต่พระบิดาเจ้าข้า ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นแจ้งหน่อยว่าพรสวรรค์ที่พระองค์ให้มานั้น จะให้ข้าพเจ้าเอาไปรับใช้พระองค์ทางไหนบ้าง และช่วยให้ข้าพเจ้ามีจิตใจเมตตามากขึ้น ที่จะเห็นการรับใช้นั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเสมอ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Gracious God, you have blessed me in so many different ways. Thank you for all these touches of your grace. But Father, I need your help to more clearly see how you have gifted me to serve you and to more passionately make that service a key priority in my life each day. Thank you for always hearing my prayers. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 4:14

ความคิดเห็น