ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในสมัยนี้ คำว่า "ความหวัง" มีความหมายต่างกันลิบลับกับความหมายในพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์ "ความหวัง" แปลว่า เชื่อมั่นได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงตามที่หวังนั้น เรียกว่าเป็นความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะมันเป็นมากกว่า ความอยากได้ อารมณ์ หรือความเชื่อที่อยู่ในใจ แต่เป็นพระเจ้าเองที่สถิตอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระเยซูเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในเรา (ทิตัส 3:3-7) เป็นของขวัญจากพระเจ้าให้กับเรา (กิจการ2:38; 05:32) เพื่อชำระเรา (1 คร. 6:11) ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกัน (1 คร. 12:12-13) และอยู่ภายในเรา (1 คร. 6:19-20) เปาโลเพิ่มเข้าไปอีกสิ่งหนึ่งในพระพรที่พระเจ้าสถิตย์ภายในเรา นั่นคือความรักของพระเจ้า เราไม่เพียงแต่มีความรักของพระองค์เท่านั้น แต่พระเจ้าให้ความรักนั้นใหม่สดอยู่เสมอ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนกับที่พระเยซูได้สัญญาไว้ (ยอห์น 7:37-39)

Thoughts on Today's Verse...

Hope has become such a "wimpy" term in modern vocabulary. It hardly qualifies as an adequate translation of the meaning in most New Testament passages. Hope is the assurance that what we believe will happen. We could call it spiritual confidence. We have that spiritual confidence because more than just a wish, more than just an emotion, more than just a belief rests in our heart; God himself lives in us through his Holy Spirit. When we become Christians, Jesus pours out the Spirit upon us (Titus 3:3-7) as God's gift to us (Acts 2:38; Acts 5:32) to cleanse us (1 Corinthians 6:11), make us part of the same Body (1 Corinthians 12:12-13), and live inside us (1 Cor. 6:19-20). Paul adds one more thing to that list of blessings from God's presence within us — God's love. We don't just have it; God keeps refreshing it through the Holy Spirit, just as Jesus had promised (John 7:37-39).

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นและสง่างามยิ่งขอบคุณพระองค์อย่างยิ่ง ที่ไม่ใช่เพียงแค่มาอยู่ท่ามกลางเราในร่างของพระเยซู แต่ยังยอมสถิตอยู่ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกด้วย โปรดเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจข้าพเจ้า จนไหลล้นผลแห่งพระคุณของพระองค์ออกมาไปสู่คนรอบข้าง จนทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, awesome in power and majestic in holiness, thank you for not only coming to us in Jesus, but thank you also for living in us through your Spirit. Please pour your love into my heart so that the fruit of your grace may flow from me to those around me and everyone around me will know of your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:5

ความคิดเห็น