اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"منظور شما اين است كه من بايد با اين مورد بسازم و آنرا تحمل كنم؟" در زندگى هر يك از ما آدمهايي وجود دارند كه اين جمله در موردشان مصداق پيدا ميكند. اصطلاحى هست كه ميگويد"براى شكل گيرى مرواريد، نياز به ذرات شن هست" و اين اشخاص همان ذرات شن هستند تا مرواريد وجود و شخصيت ما را شكل دهند. اما بزرگترين نمونه ما در اين چالش عيسى است. به اين موضوع بينديشيم كه مسيح مجبور بود چه چيزهايى را در مورد ١٢ شاگرد خودش تحمل كند. بياد آوريم صبر و ملايمت متحول كننده اش را با همه آنها. آيا ما به خودمان جرأت ميدهيم كه كمتر از او انجام دهيم؟

دعای من

خدايا بمن قوت و شكيبايى بده تا همچون عيسى كه در طول خدمت زمينى اش با مردم مهربان، ملايم و صبور بود، من نيز باشم و تو با من بوده اى. در نام عيسى، خداوند و قهرمان خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات