اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مسیح مرکز زندگی ما است! او محور است که ما به دورش میگردیم. ما باید بجای افزودن به حقیقت عیسی، یاد بگیریم آنرا پذیرفته و با ایمانی کودکانه، به آن اعتماد کنیم. اما آن اعتماد کودکانه باید پرورش یافته و رشد کند. همانگونه که عیسی مرکز توجه ما است و دلهای ما شاکر برای فیض الهی، به همانطور ایمان ما قوی شده و عیسی واقعی تر از هر وقت دیگر خواهد بود.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is our Lord, and our Lord, Jesus is our center! He is the hub around which we turn. Rather than trying to add Jesus to our other priorities, Scripture reminds us that he alone is Lord (Exodus 3:1-6; John 20:28; Titus 2:13). Rather than trying to add to the truth of Jesus, we must learn to accept it and trust it in child-like faith, a child-like faith that must be nourished and grown through obedience and godliness (2 Peter 1:3-11, 3:18). As Jesus remains our central focus and our hearts remain thankful to God for his grace, our faith will be strengthened, our thankfulness grown, and we will be transformed to be more like him each day by the Holy Spirit (2 Corinthians 3:18; Galatians 5:22-23).

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، لطفاً چشمانی به من بده تا بدی را دیده و از آن اجتناب کنم. خواهش میکنم که به من حکمت عطا کنی تا تعالیم فریبنده و کاذبی را که بر سر راهم قرار میگیرند، بشناسم. به من توانایی زیستن در قدوسیت تؤام با شکرگزاری بده تا بتوانم در عیسی برای جلال و تکریم تو زندگی کنم. در اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous God, please give me eyes to see and avoid evil. Please give me the wisdom to know deceptive and false teachings when placed before me. Empower me to live a thankful life of holiness rooted in Jesus as my Lord and overflowing with thankfulness. I pray to honor and exalt Jesus as Lord to the glory of God the Father and in the power of the Holy Spirit. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان۶:۲-۷

نظرات