اندیشه ها در مورد آیه امروز...

غالبن دنیا میتواند مکان خصمانه ای برای مؤمنین باشد.با این وجود، خدا می خواهد که فرزندان روحانی اش بدانند که آنها تنها نیستند. او بوسیله روحش در ما زندگی میکند. بنابراین، ما می توانیم مطمئن باشیم که علیرغم اینکه ممکن است اشخاص چه روحی داشته باشند، روح قدوس الهی بزرگتر، قوی تر، و پرجلال تر است. پیروزی از آن ما است، چون حضور خدا در ما، قوی تر از آن نیرویی است که ما با آن روبرو خواهیم بود. پیروزی ما بر تمام نیروها، قدرتها، روحها، یا مخالفان قطعی است.

Thoughts on Today's Verse...

The world can often be a hostile place for believers. God wants his spiritual children to know, however, that they are not alone. He lives in us through his Spirit. We can be assured, therefore, that no matter what spirit someone else may have, the Holy Spirit of God is greater, more powerful, and more glorious. The victory is ours because God's presence in us is greater than any force that we will ever face. We have our victory assured over all forces, powers, spirits, or opponents.

دعای من

ای پدر عزیز، لطفن به من اطمینان، شهامت، و ایمان به وعده هایت را بده. من میخواهم با دلیری برای جلال تو و طبق وعده هایت زندگی کنم. از تو تشکر میکنم که بوسیله روحت که در من ساکن است، به من این توانایی را میدهی تا زندگی پیروزمندانه ای داشته باشم. تمامی جلال، عظمت، و ستایش متعلق به تو است. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Dear Father, please give me the confidence, boldness, and conviction of your promises. I want to live boldly for your glory and according to your will. Thank you for empowering me to this victorious living by your Spirit who lives within me. To you belong all glory, majesty, and praise. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا۴:۴

Verse of the Day Wall Art

نظرات