اندیشه ها در مورد آیه امروز...

غالبن دنیا میتواند مکان خصمانه ای برای مؤمنین باشد.با این وجود، خدا می خواهد که فرزندان روحانی اش بدانند که آنها تنها نیستند. او بوسیله روحش در ما زندگی میکند. بنابراین، ما می توانیم مطمئن باشیم که علیرغم اینکه ممکن است اشخاص چه روحی داشته باشند، روح قدوس الهی بزرگتر، قوی تر، و پرجلال تر است. پیروزی از آن ما است، چون حضور خدا در ما، قوی تر از آن نیرویی است که ما با آن روبرو خواهیم بود. پیروزی ما بر تمام نیروها، قدرتها، روحها، یا مخالفان قطعی است.

دعای من

ای پدر عزیز، لطفن به من اطمینان، شهامت، و ایمان به وعده هایت را بده. من میخواهم با دلیری برای جلال تو و طبق وعده هایت زندگی کنم. از تو تشکر میکنم که بوسیله روحت که در من ساکن است، به من این توانایی را میدهی تا زندگی پیروزمندانه ای داشته باشم. تمامی جلال، عظمت، و ستایش متعلق به تو است. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات