اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس قبل از اینکه مسیحی شود، به اهداف بزرگی از نظر روحانی دست یافته بود. سرسپردگی او به خدا و کلام خدا،‌ اُسطوره بود. اما او موفقیت های گذشته اش را در مقام مقایسه با شناخت مسیح و فیضی که شامل حالش شده بود، به هیچ شمرد( برای او زباله ای بیش نبود). او در مسیح، نجات را یافته بود، نه فقط نجات از گناه و مرگ، بلکه نجاتی که او را به زندگی سرشار از فیض و قدرت رهنمون شده بود.

Thoughts on Today's Verse...

Paul had accomplished great things in his spiritual life before he became a Christian. His devotion to God and to the Word of God was legendary. But he counted his past accomplishments as garbage, compared to knowing Christ and the grace he had received. What he found in Jesus was salvation, not just salvation from sin and death, but salvation to a life of grace and power.

دعای من

ای پدر امین و قادر مطلق، برای فیضت متشکرم که بوسیله آن، مرا از شریعتی بودن، غرور، تکبر، گناه، و ناامیدی نجات دادی. متشکرم برای کمالی که در عیسی به من داده ای. لطفاً مرا بکار بگیر تا به دیگران کمک کنم تا فیض تو را کاملتر بشناسند. به اسم عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty and Faithful Father, thank you for your grace that rescued me from legalism, pride, arrogance, sin, and despair. Thank you for the perfection you have given me in Jesus. Please use me to help others come to know your grace more fully. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان ۷:۳-۸

نظرات