ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పౌలు క్రైస్తవుడయ్యే ముందు తన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో గొప్ప విషయాలు సాధించాడు. దేవునిపట్ల, దేవుని వాక్యం పట్ల ఆయనకున్న భక్తి వీరగాధ.కానీ క్రీస్తును తెలుసుకోవడం మరియు తనకు లభించిన దయతో పోల్చితే అతను తన గత విజయాలను పెంటగా లెక్కించాడు. యేసులో ఆయన కనుగొన్నది రక్షణ , పాపం మరియు మరణం నుండి రక్షణ మాత్రమే కాదు, దయ మరియు శక్తితో కూడిన జీవితానికైన రక్షణ.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు నమ్మకమైన తండ్రి, చట్టబద్ధత, అహంకారం, పాపం మరియు నిరాశ నుండి నన్ను రక్షించిన మీ కృపకు ధన్యవాదాలు. యేసులో మీరు నాకు ఇచ్చిన పరిపూర్ణతకు ధన్యవాదాలు. మీ దయను ఇతరులు పూర్తిగా తెలుసుకోవటానికి దయచేసి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు