اندیشه ها در مورد آیه امروز...

« بالاخره رهایی! بالاخره آزادی! شکر خدا را که ما در نهایت آزاد هستیم!» مسیحی شدن به این معناست که ما از نگه داشتن شریعت آزاد شده ایم. ما اکنون خدا را داریم که در ما بوسیله روح القدس زندگی میکند. روح القدس ما را در شناخت اراده خدا و بر طبق آن زندگی کردن یاری میدهد. بوسیله قدرت روح القدس است که ما میتوانیم آن کاری را انجام بدهیم که هیچ شریعتی نمیتواند ما را وادار به انجام آن نماید: به انجام رساندن معیارهای عدالت خدا. ما آزاد شده ایم تا همانند خدا و با خدا باشیم، آزاد از قدرت ناسالم و ناتوان کننده شریعت، گناه، و مرگ.

Thoughts on Today's Verse...

"Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!" Becoming a Christian means we have been liberated from law keeping. We now have God living in us through the Holy Spirit. The Spirit helps us to know God's will and then live it. Through the Spirit's power, we can do what no law could make us do: live up to God's standards of righteousness. We are set free to be like God and to be with God, free from the crippling power of law, sin, and death.

دعای من

پدر مهربان، تو را میستایم برای تمام هدایایی که به من بخشیده ای. امروز، میخواهم بطور خاص برای رهانیدن من از شریعت و توانا نمودن من بوسیله روحت، تو را سپاس گویم. امروز مرا از روحت پُر و تقویت نما تا متعهد شوم که برای تو زندگی کنم. در نام و با اقتدار عیسی خداوندم دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Gracious father, thank you for all of your gifts to me. Today, I want to especially thank you for liberating me from law and empowering me with your Spirit. Fill me and empower me today with your Spirit as I commit to live my life for you. In the name and by the authority of Jesus my Lord I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۱:۸-۲

نظرات