ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ในที่สุดก็เป็นอิสระแล้ว เป็นอิสระแล้ว! ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ในที่สุดเราก็ได้เป็นอิสระแล้ว" การเป็นคริสเตียนหมายถึงเราได้รับการปลดปล่อยจากการรักษากฎแล้ว ตอนนี้พระเจ้าสถิตในเราแล้วผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณก็จะช่วยให้เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรและเราก็จะใช้ชีวิตตามนั้น โดยอำนาจของพระวิญญาณ เราสามารถทำในสิ่งที่กฎไม่สามารถทำให้เราทำได้ คือมีชีวิตตามมาตรฐานแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า เราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเพื่อจะได้เป็นเหมือนกับพระเจ้า และอยู่ร่วมกับพระเจ้า ทำให้กฎ ความบาปและความตายหมดอำนาจไปจากชีวิตเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เต็มไปด้วยความเมตตา ขอบคุณสำหรับของขวัญทั้งหมดที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้า วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณพระองค์เป็นพิเศษ ที่ทำให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากกฎและเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ในเวลานี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามและสิทธิอำนาจของพระเยซูองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น