اندیشه ها در مورد آیه امروز...

« بالاخره رهایی! بالاخره آزادی! شکر خدا را که ما در نهایت آزاد هستیم!» مسیحی شدن به این معناست که ما از نگه داشتن شریعت آزاد شده ایم. ما اکنون خدا را داریم که در ما بوسیله روح القدس زندگی میکند. روح القدس ما را در شناخت اراده خدا و بر طبق آن زندگی کردن یاری میدهد. بوسیله قدرت روح القدس است که ما میتوانیم آن کاری را انجام بدهیم که هیچ شریعتی نمیتواند ما را وادار به انجام آن نماید: به انجام رساندن معیارهای عدالت خدا. ما آزاد شده ایم تا همانند خدا و با خدا باشیم، آزاد از قدرت ناسالم و ناتوان کننده شریعت، گناه، و مرگ.

دعای من

پدر مهربان، تو را میستایم برای تمام هدایایی که به من بخشیده ای. امروز، میخواهم بطور خاص برای رهانیدن من از شریعت و توانا نمودن من بوسیله روحت، تو را سپاس گویم. امروز مرا از روحت پُر و تقویت نما تا متعهد شوم که برای تو زندگی کنم. در نام و با اقتدار عیسی خداوندم دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات