ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"చివరికి విముక్తి చేయబడ్డాము ! చివరకి విడులపొందాము .విడుదల ! సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి ధన్యవాదాలు, మనము చివరికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నాము!" క్రైస్తవులుగా మారడం అంటే మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం నుండి విముక్తి పొందామని అర్థం. ఇప్పుడు మనలో దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జీవిస్తున్నాడు. దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకొని దానిని జీవించేందుకు ఆత్మ మనకు సహాయం చేస్తుంది. ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా, మనం ఏ ధర్మశాస్త్రము చేయలేనిది చేయగలము: అనగా నీతి యొక్క దేవుని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీవించడం. ధర్మశాస్త్రము, పాపం మరియు మరణం యొక్క వికలాంగ శక్తి నుండి విముక్తి పొంది, దేవునిలా ఉండడానికి మరియు దేవునితో ఉండటానికి మనం స్వేచ్ఛ పొందాము.

నా ప్రార్థన

దయగల తండ్రి, మీరు నాకు అందించిన సమస్త బహుమతులకు ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు, నన్నుధర్మశాస్త్రము నుండి విడుదల చేసినందుకు మరియు మీ ఆత్మతో నన్ను శక్తివంతం చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీ కోసం నా జీవితాన్ని గడపడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నందున ఈ రోజు మీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి మరియు శక్తివంతం చేయండి. నా ప్రభువైన యేసు నామంలో మరియు అధికారం ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు