اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من نمیدانم. من نمیدانم! احتمالن این عبارت یکی از دشوارترین عبارتها برای ما بوده است. اما هنگامیکه به خدا و راههای او می اندیشیم، این تنها عبارتی است که میتوانیم به زبان آوریم. تنها چیزی که ما در مورد خدا میدانیم این است که او در فیض خویش خواست تا حقیقتی را بر ما آشکار سازد. او راز تمام رازهاست. او آن ناشناس متعال است که قابل شناختن میباشد. بعلاوه آنچه که ما از او میدانیم، آنچه که او در عیسی بر ما آشکار نموده است، نه تنها قوی و عالی است، بلکه دوست داشتنی و تؤام با مهربانی است.

Thoughts on Today's Verse...

I don't know. I don't know! That has to be one of the hardest phrases for us to use. But when thinking about God and his ways, that's really all we can say. What we know about God is only what he in his grace has chosen to reveal to us. He is the Mystery of mysteries. He is the supreme knowable Unknown. Yet what we do know of him, what he has revealed to us in Jesus, is not only mighty and awesome, but loving and merciful.

دعای من

به تو، ای خداوند خدا، من تنها میتوانم شگفت زدگی و ترس تؤام با احترام خویش را به تو تقدیم کنم. هنگامیکه به وسعت کائناتی که سیاره ریز و آبی رنگ ما در آن میچرخد و به حیات خود ادامه میدهد می اندیشم، من در برابر حاکمیت مطلق تو که بطرز عجیبی پیچیده و گسترده است، با فروتنی سر تعظیم فرود می آورم. و بطور همزمان، ای اَبّا پدر، من نزدیک بودن تو را به خودم گرامی میدارم. تو نیکو هستی، نیکوتر از همه چیز و همه کس که من میشناسم، و نیز تو خدایی هستی فراتر از زمان و مکان، و نیز پدر منی که همواره به من نزدیک است. تو را سپاس میگویم که در دسترس هستی، اما نمیخواهی که مرا کنترل کرده یا اراده خودت را به من تحمیل کنی. تو را سپاس میگویم و در نام عیسی حمدت میکنم. آمین.

My Prayer...

To you, O Lord God, I can only offer my wonder and awe. When I consider the vastness of the universe in which our tiny blue planet spins its existence, I am humbled at your wonderfully complex and expansive soveriegnty. At the same time, Abba Father, I treasure your nearness. You are the good far above all I know, the God who transcends space and time, and also God my Father who is ever near. Thank you for being accessible but not penetrable, available but not controllable. I thank you and praise you in the name of Jesus. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of جامعه ۵:۱۱

نظرات