ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నాకు తెలియదు. నాకు తెలియదు! అది మనం ఉపయోగించడానికి కష్టతరమైన పదబంధాలలో ఒకటిగా ఉండాలి. కానీ దేవుని గురించి మరియు ఆయన మార్గాల గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, మనం నిజంగా చెప్పగలిగేది ఒక్కటే. దేవుని గురించి మనకు తెలిసినది ఆయన తన దయతో మనకు వెల్లడించడానికి ఎంచుకున్నది మాత్రమే. అతను రహస్యాలకే రహస్యం. అతను అత్యున్నతంగా తెలిసిన అజ్ఞాతుడు. అయినప్పటికీ, అతని గురించి మనకు తెలిసినది, అతను యేసులో మనకు వెల్లడించినది శక్తివంతమైనది మరియు అద్భుతమైనది మాత్రమే కాదు, ప్రేమ మరియు దయగలది కూడా.

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన దేవా, నీకు నేను నా అద్భుతాన్ని మరియు విస్మయాన్ని మాత్రమే అందించగలను. మన చిన్న నీలి గ్రహం దాని ఉనికికోసము నిత్యము చుట్టూ తిరిగే విశ్వం యొక్క విశాలతను నేను పరిగణించినప్పుడు, మీ అద్భుతమైన సంక్లిష్టమైన మరియు విస్తారమైన సార్వభౌమాధికారాన్ని చూసి నేను వినయంగా ఉన్నాను. అదే సమయంలో, అబ్బా తండ్రి , నేను మీ సామీప్యాన్ని విలువైనదిగా భావిస్తున్నాను. మీరు నేను యెరిగిన సమస్తము కంటే చాలా మంచివారు మరియు స్థలం మరియు సమయాన్ని మించిన దేవుడు మరియు ఎల్లప్పుడూ సమీపంలో ఉన్న నా తండ్రియైన దేవుడవు . సర్వము వ్యాప్తి చెందియుండి దేనిలోనికి చొచ్చుకొనిపోనందుకు , అందుబాటులో ఉండియు నియంత్రించబడనందుకు ధన్యవాదాలు. నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మరియు యేసు నామంలో నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు