اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات بنظر میرسد که خدا در دسترس نیست و به ما گوش نمیدهد. به سالهایی بیندیشید که قوم اسراییل در اسارت برای وعده رهایی خدا دعا میکردند.«آیا خدا گوش نمیدهد؟» آنها حتماً بارها متعجب شده بودند. با این وجود، خدا در زمانی معین پسرش را فرستاد و نجات را به ارمغان آورد. ُشکر که خدا ازما نمی خواهد وانمود کنیم که همه چیز خوب است در حالیکه خوب نیست. او مزامیر را مملو از درخواست برای رهایی و کمک نموده است. شاید شما خود را در موقعیتی ببینید که این کلمات، حرفهای دل شما هستند. اگر چنین است، دریابید که خوانندگان «آیهٔ امروز» برای رهایی فوری و قدرتمندتان توسط خدا، در حال دعا کردن هستند.

Thoughts on Today's Verse...

God sometimes seems to be distant and not to be listening to us. Think of the hundreds of years Israel was in bondage praying for God's promised Deliverer. "Isn't God listening?" they must have repeatedly wondered. Yet at the right time, God sent his Son and brought deliverance. Thankfully, God doesn't ask us to pretend that everything is okay when it isn't. He filled the Psalms with cries for deliverance and help. You may find yourself in a position where these words are yours. If you are, realize that thousands of Today's Verse participants are praying today for God's immediate and powerful deliverance of you.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، باشد که نام تو در تمامی زمین تکریم شود، همانطور که در بین فرشتگان در آسمان است. قدرت و توانایی ملکوتت را در زمان ما نشان بده. کلیسا و فرزندان خود را از دستان شریر برهان. نجات را برای آن دسته از فرزندانت که در رابطه با مسائل روحانی، خانوادگی، سلامتی، یا مالی از تو تقاضای کمک می کنند، به ارمغان آور. باشد که زندگی های ما برای جلال اسمت صرف شود، از حال تا ابدالآباد. به نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, may your name be revered in all the earth just as it is among the angels of heaven. Show the power and might of your Kingdom in our day. Deliver your Church and your children from the hands of the evil one. Bring deliverance to your children who are crying for your help with spiritual, family, health, or financial problems they are having. May our lives be lived to your glory, now and forevermore. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۲۲:۳۵-۲۳

نظرات