اندیشه ها در مورد آیه امروز...

گاهی اوقات بنظر میرسد که خدا در دسترس نیست و به ما گوش نمیدهد. به سالهایی بیندیشید که قوم اسراییل در اسارت برای وعده رهایی خدا دعا میکردند.«آیا خدا گوش نمیدهد؟» آنها حتماً بارها متعجب شده بودند. با این وجود، خدا در زمانی معین پسرش را فرستاد و نجات را به ارمغان آورد. ُشکر که خدا ازما نمی خواهد وانمود کنیم که همه چیز خوب است در حالیکه خوب نیست. او مزامیر را مملو از درخواست برای رهایی و کمک نموده است. شاید شما خود را در موقعیتی ببینید که این کلمات، حرفهای دل شما هستند. اگر چنین است، دریابید که خوانندگان «آیهٔ امروز» برای رهایی فوری و قدرتمندتان توسط خدا، در حال دعا کردن هستند.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، باشد که نام تو در تمامی زمین تکریم شود، همانطور که در بین فرشتگان در آسمان است. قدرت و توانایی ملکوتت را در زمان ما نشان بده. کلیسا و فرزندان خود را از دستان شریر برهان. نجات را برای آن دسته از فرزندانت که در رابطه با مسائل روحانی، خانوادگی، سلامتی، یا مالی از تو تقاضای کمک می کنند، به ارمغان آور. باشد که زندگی های ما برای جلال اسمت صرف شود، از حال تا ابدالآباد. به نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات