இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

By this definition, a whole lot of people claiming to be believers are really spiritual corpses. For faith to be real, it must express itself in service. Faith not only moves mountains; it moves believers to act in ways that honor God and bless others, demonstrating their thankfulness for God's incredible grace.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and Faithful Father, please forgive me for the times I've been lazy in my spiritual walk. Help me see the many opportunities for service you give to me each day, and then empower me to act in those opportunities in ways that bless others. In Jesus' holy name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யாக்கோபு 2:26

Verse of the Day Wall Art

கருத்து