ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าดูกันตามคำนิยามนี้ หลายคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เชื่อก็เหมือนเป็นศพทางจิตวิญญาณ เพราะความเชื่อมั่นที่แท้จริงนั้นจะต้องแสดงออกมาในการรับใช้ ความเชื่อไม่เพียงแต่จะเคลื่อนย้ายภูเขาได้เท่านั้น ความเชื่อขับเคลื่อนผู้เชื่อที่จะทำในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นพระพรแก่ผู้อื่น ความเชื่อแสดงให้เห็นถึงการขอบพระคุณสำหรับพระคุณอันมากล้นของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้ทรงสัตย์ซื่อ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์เวลาที่ข้าพระองค์เกียจคร้านในการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะเห็นโอกาสมากมายในการรับใช้ ที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ในแต่ละวัน และขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะทำให้โอกาสเหล่านั้นเป็นพระพรแก่ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น