இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

In 1 Corinthians 6:19-20, Paul told us that our bodies were not our own, but that we had been bought at a price. Once again in chapter 7, he reminds each of us that when we marry, our body is not our own, it belongs to our spouse. We are to use our bodies to bless, please, and bring fulfillment to our marriage partner. This is crucial to our marriage relationship and also to please God!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and loving God, Abba Father, please forgive me when I have cheapened myself by not treating my body as a gift to you. Whether it is in marriage or whether it is as a single, I want to use my body in a way that is holy and pleasing to you (and to my marriage partner). In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 7:4-5

கருத்து