இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

This verse haunts me. Not just because of the three numbers in the reference, but because it is a great reminder that many folks simply gave up following Jesus when things became hard to understand. When he shattered their preconceived notions of religious things, when he confronted them about their motives, they went away. What will I do when things get difficult in my discipleship and I can't figure out all the answers to what is going on? I hope, I pray, I trust that I will follow until the way and the will of the Lord become more clear!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Awesome God, I confess openly that I cannot begin to understand all the complexities of your will and the way you work in our world. But Father, when I'm confused, please bring people into my life who will help me hang on to my faith until the confusion passes. And today, dear Father, please use me to help bless someone who is struggling with his or her faith. In Jesus' name I ask it. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 6:66

கருத்து