இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

அநேக வேளைகளில் தேவனைத் துதிப்பதைத் தவிர வேறு எதுவும் நம்மால் செய்ய முடியாது ! தேவனுக்காகவும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்காகவும் பெரிய காரியங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பல நேரங்களில் கனவு காணும்போது, ​​​​தேவனுடைய திட்டங்களைப் போல நம்முடைய கனவுகள் பெரிதாக இல்லை. நாம் மிகவும் திறமையானவர்களாக, செல்வாக்கு மிக்கவர்களாக, சக்திவாய்ந்தவர்களாக அல்லது ஐசுவரியவான்களாக இருந்தாலும், இவை தேவனின் கரங்களில் உள்ள கருவிகள் மட்டுமே, நமது போதுமான அளவுக்கான அடையாளங்கள் அல்ல. "தேவன் வல்லவர்" என்பது பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள மிகச் சிறந்த மற்றும் மிகவும் துல்லியமான சொற்றொடர்களில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த வேளையில் என்னில் அவர் நடப்பிக்கும் கிரியையை பற்றி கூறினார். நாம் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியைசெய்ய அவர் வல்லவர். அதற்காக நாம் என்ன செய்ய முடியும்? அல்லேலூயா!

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes there is nothing left for us to do except praise God! While we may sometimes dream of doing great things for God and his Kingdom, the dreams aren't as big as God's plans. While we may be richly talented, influential, powerful, or rich, these are merely tools in God's hands, not symbols of our sufficiency. "God is able" has to be one of the best and most accurate phrases in the Bible. But this time, it's said about his work in you in me. He is able much more than we imagine to work through and in us. What can we say to that? Hallelujah!

என்னுடைய ஜெபம்

அன்பான பிதாவே , உமது சித்தத்தை நன்கு அறிந்து வாழ எனக்கு உதவுங்கள். கையிட்டு செய்யும் வேலையிலும் விளையாட்டிலும் என்னைச் சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு ஊழியம், சொஸ்தமாக்குதல் , ஆசீர்வாதம் மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் பாத்திரமாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன். இன்றும் எப்பொழுதும் உமது மகிமைக்காக என்னைப் பயன்படுத்துங்கள். இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

My Prayer...

Loving Father, please help me better know and live your will. I want to be your vessel of ministry, healing, blessing, and hope to those around me at work and play. Please use me to your glory today, and always. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  எபேசியர் 3:20-21

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change