ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు ..." "తండ్రి, భూమిపై ఉన్న ప్రతి కుటుంబం దాని పేరును మీ నుండి పొందింది ..." దేవుడు ఇశ్రాయేలు యొక్క దేవుడు మాత్రమే కాదు. పరలోకం మరియు భూమి యొక్క పాలకుడైన యెహోవా దేవుడు సమస్త దేశాలకు దేవుడు మరియు ఒక రోజు, " ... తండ్రియైన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువని " ప్రతి మోకాలు నమస్కరిస్తుంది మరియు ప్రతి నాలుక అంగీకరిస్తుంది

నా ప్రార్థన

గొప్ప విమోచకుడు మరియు సమస్త దేశాల పితామహుడా , నేను వినయపూర్వకంగా నీ సింహాసనం ముందు వచ్చి, మమ్మల్ని, మీ ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి మీరు చేసిన అన్నిటికీ నా కృతజ్ఞతలు మరియు ప్రశంసలు అర్పిస్తున్నాను. దయచేసి మిమ్మల్ని మాకు తెలియజేయండి మరియు నా జీవితంలో మీ రోజువారీ ఉనికి గుర్తించునట్లు చేయండి. ప్రియమైన తండ్రీ, మీ దయ మరియు పేరు నివసించడానికి నేను అనువైన ప్రదేశం కానప్పుడు నన్ను క్షమించు. ఒకప్పుడు నేను చిక్కుకున్న పాపం నుండి నన్ను విమోచించినందుకు ధన్యవాదాలు. నా హృదయాన్ని కాపాడండి మరియు చెడు యొక్క మోసపూరిత అబద్ధాల నుండి నన్ను రక్షించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change