ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เพราะว่าพระเจ้่าทรงรักโลกนี้..." "พระบิดา ผู้ซึ่งทุกครอบครัวในโลกนี้จะมาจากพระองค์..." พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่พระเจ้าของอิสราเอล องค์เจ้าชีวิต ผู้ครองสวรรค์และโลก พระองค์เป็นพระเจ้าของทุกชนชาติ และสักวันหนึ่ง "ทุกเข่าจะก้มกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต ผู้นำพระสิริมาสู่พระเจ้าพระบิดา"

คำอธิษฐาน

พระผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ พระบิดาแห่งชาติทั้งหลาย ข้าพระองค์ถ่อมใจมาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ และขอขอบพระคุณและสรรเสริญในทุกสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออวยพรเรา คนของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และรู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยทุกวัน ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่เหมาะสมที่จะได้รับพระคุณของพระองค์หรือได้ชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วย ขอบพระคุณที่ทรงไถ่ข้าพระองค์จากความบาปที่เคยเหนี่ยวรั้งข้าพระองค์ ขอทรงปกป้องจิตใจของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์จากการหลอกลวงของมารซาตาน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น