ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సువార్త కథ సరళమైనది. సువార్త యొక్క దయ మహిమాన్వితమైనది. సువార్త యొక్క త్యాగం అపారమయినది. సువార్త విజయం శాశ్వతమైనది. సువార్త యొక్క ప్రధాన అంశం క్రీస్తు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువా, ఖాళీ సమాధిని బట్టియు మరియు సమాధిపై యేసు సాధించిన విజయానికి ధన్యవాదాలు. యేసు మరణం నా పాపాన్ని క్షమించినట్లే, ఆయన పునరుత్థానం నా భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇస్తుంది. దయ మరియు కీర్తికి ధన్యవాదాలు. పునరుత్థానం యొక్క శక్తి ద్వారా నా జీవితం ప్రతిరోజూ జీవించనివ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change