ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలో చాలామంది పరిశీలించబడటం మరియు పరీక్షించబడటం ఇష్టం ఉండదు . కానీ దేవుడు మనలను బాగుగ ఎరుగును . అతను మన జననం నుండి మనతో ఉన్నాడు మరియు సమాధి నుండి మరియు చివరివరకు వరకు వెలుపల మనతో కలిసి పని చేస్తాడు. కాబట్టి మనలను శోధించడానికి, మనలను పరీక్షించడానికి మరియు మన ఆత్రుత ఆలోచనలను పరిశీలించడానికి కూడా మన అంతర్గత ప్రపంచంలోకి ఆయనను ఆహ్వానించండి. ఆయన ఖండించడానికి లేదా శిక్షించడానికి కాదు కానీ , పరిశుద్ధపరచడానికి మరియు విమోచనం పొందటానికి తద్వారా ఆయన శాశ్వతమైన కృపకు మనలను నడిపించవచ్చు.

నా ప్రార్థన

దేవా, నన్ను శోధించండి. నా హృదయం ఎల్లప్పుడూ స్వచ్ఛమైనది కాదని మరియు నా మార్గాలు పరిపూర్ణమైనవి కావని నాకు తెలుసు. దేవా, నన్ను శోధించండి, ఎందుకంటే నీ శుద్ధి ఉనికి నాకు అవసరం. దేవా, నన్ను శోధించండి, ఎందుకంటే మీరు నా జీవిత గమ్యాన్ని మరియు గమ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change