ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము దేవుణ్ణి మోసం చేయబోవడం లేదు. మనము లోపల ఒకలా బైటకి మరొకలా కనిపించునప్పుడు దేవునికి మన హృదయాలు తెలుసు. కాబట్టి, మన సంపద, సమయం మరియు ఆసక్తిని ఇతర విషయాలపై ఖర్చు చేసి, దేవునికి ముక్కలు ఇస్తే, మనం గొప్ప ఆధ్యాత్మిక పంటను పండించబోమని తెలుసుకోవాలి.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, అన్ని విషయాలను చూసేవాడా మరియు సమస్త హృదయాలను తెలిసినవాడా, దయచేసి నేను పెట్టుబడి పెట్టవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలను చూడటానికి నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి మరియు వారి చిక్కుల కారణంగా నేను చూడవలసిన వాటిని తప్పక చూడటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు