ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రీస్తులో ఎదుగుతున్న , క్రీస్తునందున్న మన నూతన సోదరులు మరియు సోదరీమణులకు సహాయం చేయడములో మంచి చేయాలనే నిబద్ధతను కలిగివుందాము. అపొస్తలులు ప్రజలను కేవలము క్రీస్తు వద్దకు నడిపించుట మాత్రమే చేయలేదు గాని, వారిని వారి విశ్వాసములో ప్రోత్సహించి బలపరిచారు. తనపై విశ్వాసాన్ని ప్రజలకు పరిచయం చేయడం కంటే ఎక్కువ చేయాలని యేసు వారిని పిలిచాడని తొలి శిష్యులు గుర్తించారు; పరిణతి చెందిన శిష్యులను తయారు చేయుటకు ప్రభువు వారిని పంపాడు (లూకా 6:40; కొలొస్సయులు 1:28-29). తన గురించి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రజలను పిలవడానికి యేసు మమ్మల్ని పంపలేదు, కానీ అతనికి శిష్యులుగా మారడానికి (మత్తయి 28:18-20).పిలిచాడు.

Thoughts on Today's Verse...

Let's commit to doing better at helping our new brothers and sisters in Christ grow in Christ. The apostles didn't just lead people to Christ; they also encouraged and strengthened their faith. The early disciples recognized that Jesus had called them to do more than introduce people to faith in him; the Lord also sent them out to make mature disciples to help them become like Christ (Luke 6:40; Colossians 1:28-29). Jesus didn't send us out to call people to make a decision about him, but to become disciples of him (Matthew 28:18-20).

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు ప్రేమగల దేవా ,నేను ఒక నూతన క్రైస్తవునిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను పెంచిన ఆ విలువైన ప్రజలను బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు. నా సంఘము మరియు నా కుటుంబానికి చెందిన కొత్త క్రైస్తవులను ఆశీర్వదించటానికి దయచేసి నన్ను ఉపయోగించండి. నా సోదరుడు మరియు ప్రభువు , యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and loving God, thank you for those precious people who nurtured me as a young Christian. Please use me to bless new believers in my church family, physical family, and circle of influence. I pray this in the name of my older Brother, Savior, and Lord, Jesus Christ. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of అపోస్తులకార్యాలు 14:21-22

మీ అభిప్రాయములు